.........Strona główna......Aktualności......Działalność..... Jak można nam pomóc?.....Dołącz do nas . ..Polecane strony...Kontakt

członkowie

Rachunek bankowy

74 1540 1287 2001 6886 5667 0001

Bank Ochrony Środowiska

KRS 0000331266

 


Zarząd serdecznie zaprasza Osoby, które chciałyby nas wesprzeć swoim zaangażowaniem, wiedzą i doświadczeniem jako członkowie Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Wadami Rąk "W Naszych Rękach".

Aby zostać członkiem zwyczajnym lub wspierającym Stowarzyszenia należy:

1. Zapoznać się ze Statutem Stowarzyszenie
2. Wypełnić deklarację członkowską, podpisać ją własnoręcznie i przesłać na adres:

Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Wadami Rąk "W Naszych Rękach",
skrytka pocztowa nr 442,
00-950 Warszawa 1

lub przesłać zeskanowaną i podpisaną deklarację pod adres mailowy .. stowarzyszenie@wnaszychrekach.pl

3. Na podstawie wypełnionej deklaracji Zarząd Stowarzyszenia przyjmie nowego członka i powiadomi go o tym drogą pocztową lub mailową.

4. Wysokość rocznej składki członkowskiej została ustalona przez I Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia i wynosi 60 złotych rocznie. W przypadku, gdy do Stowarzyszenia należy więcej niż jeden członek rodziny, składka może być opłacona tylko przez jedną osobę.
Składki należy wpłacać na rachunek bankowy Stowarzyszenia nr 74 1540 1287 2001 6886 5667 0001 (Bank Ochrony Środowiska) do 31 marca każdego roku.

Członkiem Stowarzyszenia zostaje się po uiszczeniu pierwszej składki. Wpłaty należy dokonać niezwłocznie po mailowym powiadomieniu przez Stowarzyszenie o przyjęciu w poczet członków.

Wszystkich członków prosimy o terminowe wpłaty składek!

W szczególnej sytuacji istnieje możliwość umorzenia całości lup części składki. Prośbę o umorzenie wraz z umotywowaniem należy wysłać na adres: .. stowarzyszenie@wnaszychrekach.pl

Prawa i obowiązki członków (fragment statutu):

8. Członkowie zwyczajni mają prawo:
a. biernego i czynnego uczestnictwa w wyborach do władz Stowarzyszenia,
b. korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
c. udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie.
d. Zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

9. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
a. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
b. przestrzegania Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
c. regularnego opłacania składek.

10. Członkowie wspierający mają prawo z głosem doradczym brać udział, za pośrednictwem swojego przedstawiciela, w pracach Stowarzyszenia, zgłaszać do władz Stowarzyszenia wnioski i postulaty dotyczące podejmowanych przez Stowarzyszenie zadań.

więcej informacji nt. członków Stowarzyszenia znajduje się w rozdziale III statutu.


AKTUALNOŚCI

 

Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Wadami Rąk "W NASZYCH RĘKACH " 2009